na cestách
s evanjeliom

Kde sme


Verbisti ďakovali za 75 rokov provincie SVD
Utorok, 28. marec 2017

Verbisti si pripomenuli a oslávili 75 rokov vzniku slovenskej provincie SVD na Slovensku. 27. marca sa v Nitre konalo pri tejto príležitosti provinciálne zhromaždenie, v ktorého úvode sa prihovoril provinciál P. Pavol Kruták SVD. Poukázal na pozitívne aspekty rehoľného života žitého v bratskej komunite, čo má potom aj priaznivý dopad na pastoračnú službu, ktorú misionári konajú v mnohých oblastiach.

Stručná história provincie

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, okrem iného v kázni uviedol aj údaje o SVD na Slovensku. 18. augusta 1923 sa datuje príchod na Slovensko – do Močenku – misionárov SVD, s perspektívou  ďalšieho pôsobenia.  Oficiálny príchod misijnej spoločnosti, sa však  uvádza na 2. septembra 1925, keď nitriansky biskup dr. Karol Kmeťko,

nitrianskym farárom Kolomanom Szmidom a početnými veriacimi privítal neveľkú misijnú  komunitu   na nitrianskej  Kalvárii.  Tu  v júni  1927  začali so stavbou Misijného domu. Stavba bola financovaná zo skromných zbierok slovenských veriacich. 4. 11. 1928  bol  Misijný dom  v Nitre slávnostne posvätený dr. K. Kmeťkom. 9. septembra 1927  členovia rehoľnej  spoločnosti  SVD boli  vo Vidinej pri Lučenci  uvedení rožňavským biskupom Michalom Bubničom,


Aj Spišská diecéza prejavila svoju šľachetnosť voči misionárom.  Mons. J. Vojtáššák daroval biskupské letné sídlo  v Spišskom Štiavniku (1929).  Kongergácia pre rehoľníkov 27. marca 1942 na Sviatok Siedmych bolestí Panny Márie schválila Slovenskú provinciu SVD. V žiadosti prefekta  Vinc. kard. La Puma   17. februára 1942, pápežovi Piovi XII. sa uvádza, že na Slovenku je: 91 rehoľníkov, 48 novicov, 24 postulantov a 186 chovancov-alumnov. (4 domy s 2 noviciátmi). Prvým provinciálom bol páter Ján Fajkus.  Sovensko malo byť  jedna z viacerých krajín, kde sa mali  misionári SVD primerane pripraviť na  misijnú  prácu. Nezanedbávali však ani tých medzi, ktorými žili a pracovali. Veľký priateľ a mecén misijného diela na Slovensku Dr. K. Kmeťko sa o ich činnosti  vyjadril: „Misijná Spoločnosť Božieho Slova vyvíja u nás takú požehnanú pastoračnú  činnosť, ako by len pre to bola založená, aby pomáhala  duchovenstvu v jeho práci za povznesenie duševného života veriacich.“

Žiaľ z 3. na 4. mája  1950  v akcii  K2.   boli násilne prepadnuté kláštory a odvlečení   rehoľníci SVD  z Nitry a Vidinej.  Je požehnaním pre Slovensko, že v týchto činnostiach misionári SVD pokračujú aj po zmene spoločenského systému. Počas obdobia núteného obmedzenia svojej činnosti na území bývalej ČSR mnohí obetavo pracovali v duchovnej správe. Niektorí tajne bez štátneho súhlasu.

Aj terajší personálny stav Slovenskej provincie SVD svedčí o tom, že toto rehoľné spoločenstvo po obnovení činnosti pokračuje v požehnanej práci, ktorá sa začala na Slovensku na začiatku 20. storočia.

V súčasnosti  do Slovenskej provincie patrí  47 pátrov a 2 bratia, 9 bohoslovcov.  33 slovenských misionárov (pátrov a bratov) je začlenených  v iných rôznych častiach sveta: Mexiko, Kuba, USA, Japonsko, Papua Nová Guinea,  Kolumbia, Chile, Bolívia, Brazília, Keňa, Rusko Viacerí pôsobia okrem Slovenska, na území Európy v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Írsku, Česku, Maďarsku.Inšpirovaní myšlienkami Zakladateľa

P. Igor Kráľ SVD predniesol prednášku na tému Arnold Janssen a Duch Svätý. Vyzdvihol v nej úctu k Duchu Svätému, ktorú k nemu prechovával od samého začiatku aj nás sv. zakladateľ Arnold Janssen.  Máme zachytené, čo pre sv. Arnolda Janssena znamenala úcta k Duchu Svätému: „Obetoval som seba, telo i dušu, ako obetu Duchu Svätému a prosil som ho o nasledujúcu milosť: poznať veľkosť jeho lásky a žiť i umrieť len pre Neho. Nech je so mnou a nech ma uschopní žiť životom bez hriechu a odpovedať na svätú vôľu Božiu úplne vo všetkom.“

Nechcel byť iba chrámom, ale nástrojom Ducha Svätého. Nechcel nič viac ako byť poslušný jeho vnuknutiam... Chcel pre neho žiť, jemu slúžiť a konať iba v tom Duchu, v ktorom konal Boží Syn.

P. Tomáš Gerboc SVD si pripravil prezentáciu o príchode verbistov na Slovensko a založení provincie. Prezentoval hlavne historické fotografie z obdobia stavby Misijného domu v Nitre, začiatkov pôsobenia verbistov, vzácne fotografie zo sústreďovacieho tábora v Podolínci, z čias tajného pôsobenia počas totality a pod.Pozdrav koordinátora Zóny SVD Európa

P. Peter Dušička SVD, koordinátor zóny SVD Európa, sa pozdravil prítomných a zablahoželal všetkým. Vyzdvihol činnosť SVD a slovenských misionárov, z ktorých mnohí pôsobia v zahraničí, na rôznych poliach pastorácie a služby Cirkvi. „Naši spolubratia, ktorí nám odovzdali štafetu, niečo do nás zasiali a my môžeme teraz prispievať svojim pôsobením v rámci Cirkvi na celom svete. V mene európskej zóny SVD chcem zablahoželať Slovenskej provicii SVD k tomuto jubileu.

Sme duchovní dedičia rakúskej provincie. Kláštor Sv. Gabriela v Mödlingu  pri Viedni, ktorý má aj kostol zasvätený Duchu Svätému bol miestom, kde ešte za čias monarchie chodievali kňazi zo Slovenska na duchovné cvičenia. Tu sa začal odvíjať aj náš príbeh, ktorý skončil tým, že z St. Gabriela prišli misionári na Slovensko do Maduníc, Močenka a potom aj do Nitry.“ P. Dušička v súčasnosti pôsobí v St. Gabriel a odovzdal prítomných pozdravy od provinciála Štefana Dählera SVD, provinciála stredoeurópskej provincie SVD (Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko a Francúzsko).

Ďakovná sv. omša s biskupom Viliamom Judákom

Slávnosť vzniku provincie sa ukončila ďakovnou sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák. Vo svojej homílii vyzdvihol misijnú činnosť rehole verbistov a povzbudil ich pokračovaniu v ohlasovaní Evanjelia.

„Že sa Boh skutočne stane človekom, je v pohanskom svete nemysliteľné. Je nepredstaviteľné, že Boh sa narodí v  špinavej maštali, vonku predo dvermi, že zomrie na kríži, Bohom opustený. Ba čo viac, že sa zaujíma o človeka, že ho miluje a chce mu dobre.  Hovoriť to aj iným je síce poslaním každého pokrsteného, avšak špeciálnym spôsobom Vašej rehoľnej spoločnosti Božieho Slova. Mnohí v predchádzajúcom období odchádzali zo Slovenska do misijných oblastí s vedomím, že sa už nikdy na Slovensko nevrátia. Dali podľa regúl vašej spoločnosti všetko, aj svoj život, až po vyliatie krvi, ako to v uplynulom roku dokázala aj sestra Vašej Spoločnosti Veronika Terézia Raceková,  lebo  láska neúčtuje, nepočíta, nešpekuluje. Láska sa nepýta, či to vychádza, či sa to oplatí. Čo tým získam? Čo z toho budem mať? Boh Vás v tomto šľachetnom úsilí žehnaj aj naďalej!“, povedal Mons. Viliam Judák.


Keď sv. Arnold Janssen založil rehoľu verbistov, v roku 1875  pri posviacke prvého misijného domu v Steyli povedal: „Nevieme, čo bude z tohto domu. Ak niečo bude, budeme Bohu ďakovať. Ak nič nebude, budeme sa pokorne biť v prsia a hovoriť si, že sme tejto milosti neboli hodni.“ Vnútorná sloboda, dôvera v Boha, ktorú sv. Arnold mal môže byť inšpiráciou do ďalších rokov Slovenskej provincie SVD.

17457811_1240142779415632_4892919234664416012_nsvd_75_00001svd_75_00002svd_75_00003

 Kníhkupectvo VerbumMisijný omšový spolokNová kniha kázní pátra Milana BubákaZaložené na CMS Joomla! Optimalizované pre Firefox 3.5 a testované pre InternetExplorer 8.
Na začiatok